Flerlingforeldre trenger bedre permisjonsrettigheter. Innspill til familiemelding 2015

36 timer mating per døgn. 30 bleieskift. Og far i full jobb.

To trøyer på snor Foto: iStock

Innspill til ny familiemelding

Tvillingforeldreforeningen (TFF) har over flere år observert det som nå er dokumentert i en ny, stor undersøkelse fra Folkehelseinstituttet; permisjonsrettighetene for flerlingforeldre er ikke tilpasset det behovet familiene faktisk har. Vi viser til TFFs tidligere brev (Departementets ref: 14/678) og har følgende innspill til familiemeldingen:

  • Forleng permisjonstiden og øk fleksibiliteten. Nå tildeles foreldrepermisjon per svangerskap – ikke per barn. Antall ekstra uker ved flerlingfødsel bør økes til minimum 20 uker per ekstra barn, istedenfor dagens 5 uker. Foreldrene må kunne fordele permisjonsukene slik det passer best for deres familie, for eksempel at foreldrene er hjemme samtidig lengre enn de få ukene dagens regelverk tillater.
  • Rettighetsfestede hjelpetiltak for trillingforeldre. Trillingforeldre har behov for hjelp og avlastning i hjemmet, fordi omsorgsbyrden overstiger det foreldrene kan makte alene. I dag er det ingen nasjonale retningslinjer eller regelverk som sikrer familiene hjelp, og de er prisgitt kommunen de bor i. Generelt er det vanskelig og svært tidkrevende å få hjelp, og mange gir opp.

I en ny undersøkelse fra Folkehelseinstituttet finner forsker Eivind Ystrøm og kolleger at tvillingmødre har langt større risiko for depresjon etter fødsel – og risikoen øker de fem neste årene. De har sammenlignet nærmere 88000 svangerskap fra Den norske mor og barn-undersøkelsen. Av disse var 1821 tvillingfødsler og 21 fødsler med tre eller flere barn. De undersøkte mødrenes mentale helse i uke 17 og uke 30 av svangerskapet, samt 0.5, 1.5, 3 og 5 år etter fødsel. Dette er den første omfattende studien som er blitt gjort på mødres psykiske helse, og som følger dem flere år etter fødsel.

Resultatene viser at tvillingmødre verken er mer utsatt for depresjon eller angst enn andre mødre under svangerskapet, men de får dårligere psykisk helse over tid. Tvillingmødre har 77 prosent større risiko for depresjon 5 år etter fødsel. Selv om det er større sannsynlighet for komplikasjoner under svangerskapet, fødsel og hos barna ved flerlingfødsler, kan ikke dette alene forklare den økte forekomsten av depresjon.

Forskerne konkluderer med at depresjon hos tvillingmødre skyldes stress. Siden de ikke har dårligere psykisk helse i utgangspunktet, kan man anta at de blir mer slitne enn andre mødre. Tvillinger har normalt lavere fødselsvekt, er tidligere født, og har oftere komplikasjoner som hjerneblødning og pustevansker. Det gir en tilleggsbelastning i forhold til andre mødre. Men selv når forskerne kontrollerte for disse komplikasjonene, var det høyere risiko for depresjon blant tvillingmødre. Det skyldes rett og slett at det er mer slitsomt å ta vare på to småbarn enn ett. Mer er simpelthen mer, mener forskerne.

Ystrøm og kollegaene anbefaler at tvillingforeldre bør få lengre permisjon enn de får i dag, for å forebygge stress og depresjon. Dagens foreldrepermisjon er på 49 uker med 100 prosent lønn, men det gis bare 5 uker utvidelse per ekstra barn.

TFF kan bekrefte at foreldre til tvillinger/trillinger/firlinger står i en særstilling ved at omsorgsbyrden uunngåelig er større enn når bare ett barn fødes om gangen. Nær 50 % av tvillinger og så godt som alle trillinger er født prematurt. I tillegg til helseskader, fører prematuritet gjerne til utfordringer med lav fødselsvekt, spiseproblematikk og motoriske problemer, og det medfører økt tidsbruk på stell av barna. Bare mating kan kreve 12 timer per barn per døgn. Bleieskift, stell og kos kommer i tillegg. Så lenge døgnet ikke har mer enn 24 timer, er omsorgsbyrden for stor for én person. TFF møter disse problemstillingene på nesten daglig basis. Vår erfaring er at kort felles permisjonstid ofte fører til at far/medmor sykmeldes – utenom regelverket og uten å være syk – fordi mor ikke klarer omsorgsbyrden alene etter endt felles permisjonstid. Vi ser også at flerlingforeldres dårlige permisjonsrettigheter fører til langvarige sykmeldinger etter endt permisjonstid, fordi foreldrene er utslitte og ikke makter full jobb. Vi mener at bedre permisjonsrettigheter vil virke forebyggende i forhold til sykmeldingsbehov.

Foreldrepermisjonen er på 49 ordinære uker samt 5 ekstra uker per ekstra barn. Like lite som 5 uker permisjon er tilstrekkelig for ett barn, er 49+5 uker tilstrekkelig for to barn, eller 49+10 uker tilstrekkelig for tre. Det er behov for flere uker, og like viktig – at foreldrene kan velge å være hjemme samtidig i lengre tid enn i dag. Ifølge dagens regelverk kan bare de 5 ekstra ukene tas ut av den ene av foreldrene samtidig med at den andre er hjemme i permisjon. De aller fleste velger å gjøre det på den måten, men fem uker er forsvinnende lite. Vi mener det er helt nødvendig at foreldrepermisjonen utvides med minimum 20 uker per ekstra barn, og at foreldrene kan velge å ta ut disse ukene samtidig med at den andre er hjemme i "ordinær" permisjon. Vi opplever at flerlingforeldre primært trenger lengre tid sammen om barna, ikke at en forelder trenger lengre tid hjemme alene med barna. Med to foreldre hjemme lenger, blir omsorgsbyrden og stresset mindre og risikoen for depresjon og langvarige sykmeldinger lavere.

Det er om lag 10-20 trillingfødsler i året i Norge. Disse står ofte i en fortvilet situasjon der behovet for hjelp til nødvendig omsorg for barna er stort. Det at det ikke eksisterer felles retningslinjer for hjelpetiltak, eller rettigheter til dette, gjør at foreldrenes hjelpetilbud står og faller på hjemkommunen. Noen får blankt avslag på en hver søknad om hjelp, andre innvilges så lite hjelp at det er fullstendig unyttig. En uheldig praksis med at man ikke kan søke i forkant av fødsel/utskrivelse gjør at den første tiden hjemme preges av å søke, anke og vente på hjelp som kanskje ikke kommer. Det trillingforeldre (og firlingforeldre) trenger, er hjelp og avlastning fra det øyeblikket de er ute av sykehuset med ansvar for tre premature spedbarn. Dette er foreldre som hele tiden erfarer hva det vil si å ha for få armer, og å ikke kunne gi barna det de trenger når de trenger det. Samtidig har ikke døgnet nok timer til å dekke foreldrenes egne basale behov for søvn, mat, innkjøp osv.  Lykkehistorier om 30 timer hjemmesykepleie i uka og et støtteapparat som kommer på barselbesøk, finnes og verdsettes, men forskjellene mellom kommunene er svært problematisk. Noen foreldre ender med å måtte flytte for å få den hjelpen de og deres premature barn trenger, og det er ikke akseptabelt i et velferdssamfunn.

Foreldrepermisjonen for flerlingforeldre har vært uendret i svært mange år, og dette forventer TFF at regjeringen griper tak i. Vi forventer at antallet ekstrauker økes til minimum 20 per barn, slik at også flerlinger kan ivaretas på en trygg og god måte. Vår erfaring om stress og for kort permisjon bekreftes gjennom undersøkelsen fra Folkehelseinstituttet. Forskergruppen er klare på at den økte risikoen for depresjon skyldes økt stress og anbefaler å utvide foreldrepermisjonen. Hjelp til trillingfamilier er oversett, og må rettighetsfestes. Dette må det tas hensyn til i Familiemeldingen. Det handler om nødvendig tid til å ivareta to eller flere samtidig fødte barn, som ofte har medisinske utfordringer, og der døgnets timer simpelthen ikke strekker til.

 

Vennlig hilsen

Tvillingforeldreforeningen

Ingun Ulven Lie

Daglig leder

Tlf: 22 33 14 22. Epost: post@tvilling.no

Januar 2015