Permisjonsrettigheter

Foto; Lisa Rostoen, Fotografix Studios

Fra og med 1. juli 2018 ble det innført nye regler for foreldrepermisjon dersom man får mer enn ett barn ved en fødsel.
Det er 
én regel som gjelder for tvillingforeldre og én regel som gjelder for foreldre som får tre eller flere barn.

Ekstra uker til tvillingforeldre

Ved fødsel av et barn er stønadsperioden  49 uker  (245 stønadsdager) med 100 % uttak av foreldrepenger  eller 59 uker  (295 stønadsdager) med 80 % uttak av foreldrepenger.

PS: Foreldrepengeperioden ved 80 prosent foreldrepenger endres for barn som blir født 1. juli 2024 eller senere. Fellesperioden forlenges med 11 foreldrepengedager, slik at den totale utbetalingen er tilnærmet lik enten dere velger 80 eller 100 prosent foreldrepenger. 

Tvillingforeldre får 17 uker ekstra ved 100 % uttak av foreldrepenger (85 stønadsdager). Ved 80 % av  uttak av foreldrepenger gis 21 uker  (105 stønadsdager). Disse ekstra ukene heter flerbarnsuker.

PS: Tvillingforeldre som velger 80 % uttak av foreldrepenger  for barn født etter 1. juli 2024 vil få 21 uker + 1 dag (106 stønadsdager), det blir altså lagt til 1 dag på flerbarnsukene.

Det utbetales foreldrepenger for fem dager per uke.

Foreldrene kan velge å ta de 17/21  flerbarnsukene/"tvillingukene" samtidig, altså at en av foreldrene bruker av de ekstra 17/21 ukene samtidig som den andre tar sin del av foreldrepermisjonen, dette innebærer at begge foreldre kan være hjemme samtidig og motta foreldrepenger samtidig. (Partner kan også ta ut sin kvote samtidig som mor er hjemme)

De ekstra "tvillingukene" gir tvillingforeldre mulighet til samtidig uttak av permisjon, dette kan kan deles opp i perioder eller tas sammenhengende. Tvillingforeningen anbefaler å benytte denne muligheten til samtidig uttak av foreldrepermisjon.

Istedenfor samtidig uttak, kan foreldrene velge å forlenge stønadsperioden med de ekstra "tvillingukene". I et slikt tilfelle kan en av foreldrene motta foreldrepenger i totalt 66 uker ved 100 prosent uttak eller 80 uker ved 80 prosent uttak. Foreldrene kan selv velge om de ekstra "tvillingukene" skal fordeles dem imellom eller at kun den ene forelderen skal ta ut disse.

Dobbel stønadsperiode til foreldre som får tre eller flere barn i samme fødsel.

Det gis dobbel stønadsperiode med foreldrepenger til foreldre som får tre eller flere barn i samme fødsel, eller som adopterer tre eller flere barn. Stønadsperioden utvides med 46 uker (230) stønadsdager) ved 100 % uttak. Ved 80 % uttak er det 56 uker ekstra (280 stønadsdager).

Foreldrene kan ta ut de ekstra ukene samtidig. Det betyr at både mor og far/partner kan være hjemme og motta foreldrepenger i 46/56 uker. Foreldrene kan også velge å forlenge stønadsperioden. I et slikt tilfelle vil foreldrene motta foreldrepenger totalt i 95 uker ved 100 % dekningsgrad eller 115 uker ved 80 % dekningsgrad. Foreldrene kan selv velge om de ekstra ukene skal fordeles dem imellom eller om kun den ene forelderen skal ta ut disse. 

Far/partners uttak av flerbarnsukene når mor ikke har opptjent rett til foreldrepenger:

Etter dagens regelverk er det slik at i de tilfeller der kun far har opptjent rett til foreldrepenger, må mor være i aktivitet for at far/partner skal kunne ta ut foreldrepenger. Men vær obs på at den ekstra stønadsperioden flerlingforeldre har krav på, kan tas ut uten hinder av dette, altså er det ikke aktivitetskrav til mor når far/partner tar ut de 17/21 flerbarnsukene. Far/partner skal kunne ta ut flerbarnsukene ved flerlingfødsler og adopsjoner, selv om mor ikke har opptjent rett til foreldrepenger.

Far/partner kan ta ut foreldrepenger for resten av foreldrepermisjonen, men det vil da være aktivitets krav til mor.

--------

Foreldrepermisjonen

Foreldrepermisjonens lengde avgjøres av hvor stor prosentsats av lønnen som ønskes utbetalt. Man må før fødsel bestemme seg om man som par ønsker 80 % eller 100 % lønn. Far/partner får samme prosentsats av sin lønn som mor får av sin lønn, dvs. at man ikke kan velge 100 % lønn for en av foreldrene og 80 % lønn for den andre. For hvert barn utover ett får man 21 uker ekstra ved 80 % lønn og 17 uker ekstra ved 100 % lønn. Slik blir permisjonslengden enten 59+21 uker (80 % lønn) eller 49+17 uker (100% lønn).

 

Foreldrepermisjonen er tredelt:

  1. 15 uker mødrekvote, hvorav 6 uker må tas umiddelbart etter fødsel og 9 uker kan tas når det passer. I tillegg til dette kommer 3 uker før fødsel.
  2. 15 uker fedre-/partnerkvote
  3. 16 uker (100 %) eller 18 uker (80 %) foreldrene kan dele mellom seg slik de selv ønsker. (For barn født etter 1. juli 2024 legges det til 11 foreldrepengedager ved 80 % uttak)


Unikt for tvillingforeldre:  Mor og far/partner ta ut inntil sytten ukers permisjon samtidig med 100% lønn etter fødsel, eller 21 uker sammen med 80 % lønn. Paret avgjør selv om far/partner bruker av fedre-/partnerkvoten eller av flerbarnsukene/"tvillingukene".

Unikt for flerlingforeldre: Venter dere trillinger eller flere barn? Da får dere totalt 95 uker ved valg av 100 % utbetaling, eller 115 uker ved valg av 80 %. 46/56 av disse er flerbarnsuker som dere kan bruke til å være hjemme samtidig. 

Regelverket for foreldrepermisjon er omhandlet i folketrygdloven §14. 
 Du kan også lese mer hos NAV.

Nyttige nettresurser:

Om foreldrepenger - www.nav.no (bruk chatte funksjonen hvis du har spørsmål)

Lov om folketrygd (folketrygdloven) - Lovdata

NAV foreldrepenger på facebook

 

Det er viktig å skille mellom foreldrepermisjon (fra nav) og omsorgspermisjonen partner får fra arbeidsgiver de første ukene etter fødsel. Sistnevnte tilbys av flere offentlige og private arbeidsgivere, og skal ikke medregnes i søknaden til NAV. Omsorgspermisjon er en permisjon far/partner får for å bistå mor i forbindelse med fødselen, og retten er hjemlet i arbeidsmiljøloven.

Pga. merbelastningen ved flerlingfødsler er vår erfaring at foreldre har behov for å være to om den daglige omsorg så lenge som mulig det første året.Vi opplever at mange arbeidsgivere er fleksible og imøtekommende og gir far/partner en omsorgs permisjonsperiode á 10 dager per barn, dvs 20 dager ved tvillingfødsel og 30 dager ved trillingfødsel.  Omsorgspermisjon kan være lønnet eller ulønnet.

Foreningens medlemmer kan få et støttebrev fra Tvillingforeningen. Dette brevet kan vedlegges søknad til arbeidsgiver om forlenget omsorgspermisjon. Medlemmer kan laste ned brevet fra medlemsnett (krever inn logging)

 

For tidlig/prematur fødsel

Når barna blir født før svangerskapsuke 33 blir stønadsperioden med foreldrepenger utvidet med tiden fra faktisk fødsel til tremindatoF.eks. om tvillingene blir født i uke 32 utviddes foreldrepengeperioden med 8 uker. Dette gjelder også  om dere kan dra hjem før termin, jf. Folketrygdloven § 14 – 10 a. Du kan lese mer om retten til utvidet foreldrepenger på nav.no

Hvis barna blir innlagt på sykehus etter fødsel, vil foreldrene som regel kunne få pleiepenger mens barna er innlagt. Dere søker om pleiepenger via nav.no