- Førstefødte tvilling får 46 uker, den andre får 5 uker

Vi krever lik rett til omsorg for tvillinger og trillinger! Les TFFs brev til departementet 2015.

To gråter 9 mnd Foto: Lene Skei Hansen

I Norge nyter barn normalt godt av de svært gode permisjonsrettigheter som foreligger. Men for de barn som fødes ved flerbarnsfødsler, endres bildet drastisk. Permisjonsrettighetene ved flerlingfødsler har ikke vært endret siden 1996 og de er ikke tilpasset det behovet barna har. Det har rast en debatt både i Norge og Sverige den siste tiden, og flere tusen har underskrevet vårt opprop Lik rett til omsorg for tvillinger og trillinger www.opprop.net/tvilling (vedlagt).

Det barna har behov for, er:

  • Ett sett hender per barn. Alle barn har rett til lik omsorg! Mens førstefødte tvilling får 46 uker med en omsorgsperson på lik linje med enlinger, avspises nummer to med 5 uker. Med dagens fokus på nærhet og tilknytning, hvor stadig flere forskningsrapporter viser at nyfødte har stort behov for å bli sett og hørt, bør alle spedbarn ha rett på en omsorgsperson. Tvillingforeldreforeningen ønsker på vegne av fremtidige tvillingforeldre at antall permisjonsuker er knyttet til antall barn, ikke antall fødsler.       Og vi ønsker større fleksibilitet i uttaket av disse, slik at barna har mulighet til å ha begge foreldre hjemme samtidig.
  • Rettighetsfestede hjelpetiltak for trillingfamilier. Omsorgsbyrden for trillinger og firlinger overstiger det foreldrene kan makte alene. I dag er det ingen nasjonale retningslinjer eller regelverk som sikrer familiene hjelp, og de er prisgitt kommunen de bor i. Generelt er det vanskelig og svært tidkrevende å få hjelp.

I en ny, stor undersøkelse fra Folkehelseinstituttet konstaterer forsker Eivind Ystrøm og kolleger at tvillingmødre har hele 77 % større risiko for depresjon etter fødsel – og risikoen øker de fem neste årene. De har sammenlignet nærmere 88 000 svangerskap fra Den norske mor og barn-undersøkelsen. Ystrøm og kollegaene anbefaler at tvillingforeldre får bedre permisjonsordninger enn de får i dag, for å forebygge stress og depresjon[1].  Noe som udiskutabelt vil komme barna – og samfunnet – til gode.

Tvillingforeldreforeningen kan bekrefte at foreldre til tvillinger/trillinger/firlinger står i en særstilling ved at omsorgsbyrden uunngåelig er større enn når bare ett barn fødes om gangen. Nær 50 % av tvillinger og så godt som alle trillinger er født prematurt. I tillegg til helseskader, fører prematuritet gjerne til utfordringer med lav fødselsvekt, spiseproblematikk og motoriske problemer. Bare mating kan kreve 12 timer per barn per døgn. Bleieskift, stell og kos kommer i tillegg. Så lenge døgnet ikke har mer enn 24 timer, er omsorgsbyrden for stor for én person. Tvillingforeldreforeningen møter disse problemstillingene på daglig basis. Vår erfaring er at kort felles permisjonstid ofte fører til at far/medmor sykmeldes – utenom regelverket og uten å være syk – fordi mor ikke klarer omsorgsbyrden alene etter endt felles permisjonstid. Vi ser også at flerlingforeldres dårlige permisjonsrettigheter fører til langvarige sykmeldinger etter endt permisjonstid. Vi mener at bedre permisjonsrettigheter vil virke forebyggende i forhold til sykmeldingsbehov.

Foreldrepermisjonen er på 46 ordinære uker etter fødsel samt 5 ekstra uker per ekstra barn. Like lite som 5 uker permisjon er tilstrekkelig for ett barn, er 46+5 uker tilstrekkelig for to barn, eller 46+10 uker tilstrekkelig for tre. Det er behov for flere uker, og like viktig – at foreldrene kan velge å være hjemme samtidig i lengre tid enn i dag. Ifølge dagens regelverk er det bare de 5 ekstra ukene som kan tas ut av den ene av foreldrene samtidig med at den andre er hjemme i permisjon. De aller fleste velger å gjøre det på den måten, men fem uker er forsvinnende lite. Vi opplever at flerlingforeldre primært trenger lengre tid sammen om barna, ikke at en forelder trenger lengre tid hjemme alene med barna. Med to foreldre hjemme lenger, blir omsorgsbyrden og stresset mindre og risikoen for depresjon og langvarige sykmeldinger lavere.

I tillegg trenger trilling- og firlingfamilier rettighetsfestet hjelp. Det er om lag 10-20 trillingfødsler i året i Norge, samtlige født prematurt, med de komplikasjoner det medfører. Disse familiene står ofte i en fortvilet situasjon og behovet for hjelp til nødvendig omsorg for barna er kritisk. Det at det ikke eksisterer felles retningslinjer for hjelpetiltak eller rettigheter til dette, gjør at foreldrenes hjelpetilbud står og faller på hjemkommunen. De aller fleste blir tilbudt lite eller ingenting, og gjerne etter flere måneders kamp. Dagens ordning legger opp til at en person alene skal ta seg av tre eller fire premature barn fra ti uker etter fødsel (som ofte er rundt barnas termindato). Dette er helt uoverkommelig.

Oppsummering:

Foreldrepermisjonen for flerlingforeldre har vært uendret i svært mange år, og dette forventer Tvillingforeldreforeningen at regjeringen nå griper tak i. Vi mener nåværende ordning er på grensen til diskriminering av flerlinger. Vi forventer at antallet permisjonsuker knyttes til antall barn og ikke antall fødsler, og at permisjonsukene gjøres fleksible, slik at begge foreldre kan være hjemme samtidig. Slik kan barna ivaretas på en trygg og god måte. Vår erfaring om stress og for kort permisjon bekreftes gjennom undersøkelsen fra Folkehelseinstituttet. Forskergruppen er klare på at den økte risikoen for depresjon skyldes økt stress og anbefaler å utvide foreldrepermisjonen. Hjelp til trillingfamilier er oversett, og må rettighetsfestes. Det handler om nødvendig tid og krefter til å ivareta to eller flere samtidig fødte barn, som ofte har medisinske utfordringer, og der døgnets timer simpelthen ikke strekker til.

Vi håper på positiv tilbakemelding fra dere, og vi ser frem til å høre om deres syn på hvordan dagens ordning kan gjøres bedre for flerlingene.

Vi har sendt dette brevet til de ulike politiske partiene og Barneombudet.

Da våre medlemmer er svært engasjerte i denne saken, kommer vi til å publisere svarene vi får i våre kanaler.

På forhånd takk.

Vennlig hilsen

Tvillingforeldreforeningen

 

 

Ved Ingun Ulven Lie

Daglig leder

Tlf: 22 33 14 22. Epost: post@tvilling.no

Oslo 20.08.2015

 

[1] Ystrøm, Eivind m.fl. (2014): Multiple births and maternal mental health from pregnancy to 5 years after birth: A longitudinal population-based cohort study, i Norsk epidemiologi, årg. 24, nr. 1-2.