Tvillingforeningen 40 år!

Tvillingforeningen 40 år!

Publisert av Trude Karlsen Molvik den 20.02.24. Oppdatert 16.05.24.

En festdag for små og store!

Lørdag 24. august vil vi feire alle som har opplevd å bli flerlingforeldre, alle flerlinger som har blitt født og alle som er søsken til flerlinger!

Vi skal ha en stor familiefest på dagen, med lek og moro for barna mens de voksne kanskje får tid til plukke opp noen gode råd og tips. På kvelden blir det festmiddag, med god mat og noen overraskelser.

Du er herved invitert til å være med på feiringen av våre 40 år!

Les mer og meld deg på HER!

Tvillingforeldre organiserer seg

En lørdag i oktober i 1983 arrangerte en foreldregruppe, i samarbeid med Røa husmorlag, et tvillingseminar på Røa.

Foto: avisutklipp fra Ullern avis, oktober 1983

Etter tvillingseminaret går tre tvillingforeldre sammen om å skrive et brev til sosialkomiteen på stortinget. Brevet har som formål å rette søkelyset mot samfunnets velferdsordninger ifbm. flerlingfødsler. I 1983 var det folketrygdeloven som omhandlet fødselspenger, men det var knyttet til svangerskapet, ikke antall barn som ble født fra det samme svangerskapet. Likevel ga folketrygdloven § 12-2, fra 1980, merbetaling ved tvillingfødsler, i form av nedkomst stønad, til ugifte, skilte eller separate kvinner, de fikk stønad for hvert barn som ble født. Da denne endringen ble innført i 1980 var argumentet at tvilling- og trillingfødsler ga en upåregnelig økonomisk belastning.

Brevskriverne foreslo at folketrygdloven skulle endres slik at  engangsstønaden skulle gis for hvert barn som ble født.
I samme brev argumenteres det også for utvidet omsorgspermisjon for fedrene. Det ble skrevet: 
"Den første tiden – dag som natt- etter en tvillingfødsel er særlig krevende. Mødrene har da et ekstra behov for hjelp og støtte fra fedrene. Vi finner det derfor rimelig at arbeidsmiljøloven § 31 nr. 2 endre slik at faren gis rett til dobbel omsorgspermisjon ved tvillingfødsel".

Brevet er signert av Liv Johansen, Finn Sommer og Sissel Kværne Vestre på vegne av tvillingforeldre.Brevet hadde 5 vedlegg: deltagerliste fra tvillingforeldreseminar 15. oktober 1983, henvendelser som støttet brevets innhold fra fra Andøy Tvillingklubb, Hadsel tvillingklubb, Tromsø tvillingklubb og Tvillingforeningen i Ålesund.

Tvillingseminaret på Røa førte til at tvillingforeldre organiserte seg, og stilte krav til myndighetene.

Foto: Nina Bugge, avisutklipp fra Vårt land 19. oktober 1983. 

I et brev datert 13. september 1984, sendt ut til alle landets tvillingklubber skriver Nina Amble:

Vi er noen tvillingmammar i Oslo-området som vil danne en nasjonal sammenslutning av alle de lokale tvillingklubbene. Vi tror det er viktig å få en sentralorganisasjon som vil jobbe for vår sak.

I brevet, kommer det frem at den første oppgaven de vil ta fatt på er å lage en plakat med opplysning og kontakt info til nærmeste lokale tvillingklubb (og sentralorganisasjonen). Denne skal deles ut til alle fødestuer og helsestasjoner.

De har også lyst til å gi ut et nyhetsblad med tvillingnytt,samt arbeide for at myndighetene skal få forståelse av tvillinger- og tvillingforeldres situasjon. Sentralorganisasjonen vil utforme noen krav, herunder økt engangsstønad, lenger lønnet/ulønnet omsorgspermisjon for far og barnehageplass til tvillinger.

Den nye organisasjonen får navnet «Tvillinghjelpen» og det opprettes et arbeidsutvalg som møtes jevnlig.

Tvillinghjelpen blir en foreningen

I Brønnøysundregistret kan vi lese at Tvillingforeldreforeningen ble stiftet 1. mars 1986.

I foreningens arkiv finner vi et dokument som forteller litt om Tvillingforeldreforeningen tilblivelse:
Tvillingforeldreforeningen, tidligere Tvillinghjelpen, ble stiftet etter at noen tvillingmødre arrangerte et seminar for tvillingforeldre i 1983. Arrangementet samlet mange interesserte foreldre fra hele landet.
Etter dette møtet har ballen rullet og vi har i dag ca. 50 aktive lokale foreldregrupper. Den oppslutningen vi har viser at tvillingforeldre har stort behov for å komme sammen, utveksle erfaringer, kunnskap og være til moralsk og praktisk støtte for hverandre.

TFF (Tvillingforeldreforeningen) har som hovedmål å:
- Være et støtte- og kontaktorgan for foreldre til barn født ved flerbarnsfødsel. Vi hjelper foreldre å finne hverandre, og noen til å danne lokale tvillingklubber. Vi gir informasjon om hvordan en lokal klubb kan startes og drives.

- TFF arbeider for tvillingforeldres rettigheter lokalt og sentralt som:
o Dobbel pappapermisjon ved fødsel
o Dobbel svangerskapspermisjon m/lønn
o Prioritert barnehageplass
o Rett til husmorvikar
TFF prøver også å informere faggrupper og andre interesserte som kommer i kontakt med tvillingforeldre, om de spesielle problemer som kan oppstå i barnas oppvekst, f.eks. språk og identitet.

I løpet av årene har det blitt arrangert utallige kurs og temadager, daværende daglig leder; Ingun Ulven Lie, reise rundt om i landet for å arrangere kurs og møte flerlingforeldre, noen av foreldrene ble selv kursholder i sitt nærområde. Før internett og sosiale medier ble en vanlig del av våre liv, besto arbeidsdagene i foreningen i hovedsak i å svare på telefoner. Flerlingforeldre fra hele landet ringte til foreningen med alle spørsmål de hadde om flerlinger. 

I 2018 får foreningen endelig lønn for alle årene med arbeid da tvillingforeldre får 17/21 uker mer i foreldrepermisjon, og trillingforeldre får 46/56 uker mer i foreldrepermisjon. Ukene bidrar til at begge foreldrene kan være hjemme i foreldrepermisjon samtidig.

Da covid pandemien traff i 2020 måtte foreningen raskt omstille seg. Vordende tvillingforeldre hadde behov for tvillingforberedende fødselskurs. Tvillingforeldre trengte fortsatt råd og tips om både søvn og grensesetting. Den relativt ferske daglige leder; Ragnhild Male Hartviksen, må hoppe i det og starte med digitalt kurs.

Foreningen tilbyr nå jevnlig digitale kurs, vi så at fordelen var større en ulempen. Med online kurs når vi alle, uansett hvor i landet en bor. 

På foreningens årsmøte i 2022 blir det vedtatt å endre foreningens navn fra Tvillingforeldreforeningen til Tvillingforeningen. Et enklere navn, men fortsatt den eneste aktøren i Norge som ivaretar flerlinggravide, flerlinger og deres familiers flerlingspesifikke behov.

På tvillingdagen, 22. august 2023, gir foreningen endelig ut en ny, oppdatert bok om tvillinger; Tvillingguiden. Siste utgivelse var i 2008, den gangen var det den danske boken om tvillinger som ble oversatt og tilpasset norske forhold.

Flerlingsvangerskap og omsorg for flerlinger medfører økt fysisk og psykisk helserisiko for foreldrene og barn. Behovet for kunnskap og støtte medførte blant annet at flerlingforeldre selv organiserte seg og dannet vår landsdekkende interesseorganisasjon for 40 år siden. Selv etter 40 år er behovet stadig økende, både blant gravide, foreldre og ikke minst i første- og andre linjetjenesten. I 2024 og årene som kommer skal Tvillingforeningen fortsatt være der for flerlinggravide, flerlinger og deres familier med kvalitetessikret informasjon, råd og tips, som et landsdekkende kompetansesenter om flerlinger!

Foto: Tvillingforeningen

 

Topp illustrasjon: iStock