Revidert nasjonalbudsjett 2023

Revidert nasjonalbudsjett 2023

Publisert av Trude Karlsen Molvik den 15.05.23.

Kontant støtte

kap 844 Post 70

Bevilgningen på posten foreslås redusert med 117,4 mill. kroner. Mindrebehovet på 
posten skyldes i hovedsak færre anslåtte mottakere av kontantstøtte enn lagt til grunn i 
Saldert budsjett 2023

Barnetrygd

kap. 845 Post 70

Bevilgningen på posten foreslås økt med 502 mill. kroner sammenlignet med Saldert 
budsjett 2023. Færre fødsler enn tidligere lagt til grunn, trekker i utgangspunktet bevilgningsbehovet 
ned. Bevilgningen foreslås imidlertid økt som følge av den ekstraordinære lønns- og 
prisjusteringen av budsjettet, jf. nærmere omtale i avsnitt 3.1.

Arbeids- og velferdsdirektoratet har vurdert 1. juli 2023 som første praktisk mulige 
innføringstidspunkt for satsendringen. Nye barnetrygdsatser skal derfor gjelde fra 1. juli

 

Foreldrepenger

kap. 2530 Post 70

Bevilgningen på posten foreslås redusert med 1 090 mill. kroner. Mindrebehovet skyldes 
færre mottakere av foreldrepenger, i hovedsak grunnet lavere antall fødsler enn lagt til 
grunn i Saldert budsjett 2023. 

Etter gjeldende regler er foreldrepengeperioden enten 49 uker med 100 % 
inntektsdekning eller 59 uker med 80 % dekning, jf. ftrl. § 14-9. Den samlede 
utbetalingen av foreldrepenger ved redusert dekningsgrad er i dag lavere enn ved full 
dekningsgrad. Regjeringen ser ingen vektige grunner til å opprettholde en slik forskjell. 
Det er derfor igangsatt arbeid med å forlenge foreldrepengeperioden ved 80 % dekning, 
slik at den samlede stønadsutbetalingen er tilsvarende som ved 100 pst. Regjeringen tar 
sikte på å gjennomføre endringen i 2024.

Les mer om foreslått forlenging av foreldrepengeperioden ved 80 % dekning HER.