Permisjonsrettigheter

Permisjonsrettigheter

Publisert av Merete Medle den 25.01.20. Oppdatert 25.09.20.

Foto: Fotografix Studios, Lisa Rostoen

Permisjon (Sak fra arkivet)

Nye regler fra 1 juli 2018 gjør det bedre å være tvillingforeldre

Regjeringens endringer for fødsler og omsorgsovertakelser skjer fra og med 1. juli 2018. Med de nye reglene vil det være én regel som gjelder for tvillingforeldre og én regel som gjelder for foreldre som får tre eller flere barn.

 

Ekstra uker til tvillingforeldre

Regjeringen gir tvillingforeldre 17 uker ekstra stønadsdager ved 100 prosent uttak (85 stønadsdager). Ved 80 prosent uttak gis 21 uker ekstra stønadsdager (105 stønadsdager). Det utbetales foreldrepenger for fem dager per uke.

Foreldrene kan ta ut de ekstra ukene samtidig. Muligheten for samtidig uttak er begrenset til den ekstra stønadsperioden tvillingforeldre har rett til. Samtidig uttak kan deles opp i perioder eller tas sammenhengende. Dette innebærer at begge foreldrene kan være hjemme og motta foreldrepenger i 17/21 uker rett etter fødsel.

Foreldrene kan også velge å forlenge stønadsperioden med de ekstra ukene. I et slikt tilfelle vil foreldrene motta foreldrepenger i totalt 66 uker ved 100 prosent uttak eller 80 uker ved 80 prosent uttak. Foreldrene kan selv velge om de ekstra ukene skal fordeles dem imellom eller at kun den ene forelderen skal ta ut disse.

Dobbel stønadsperiode til foreldre som får tre eller flere barn i samme fødsel eller som adopterer tre eller flere barn

Regjeringen gir dobbel stønadsperiode med foreldrepenger til foreldre som får tre eller flere barn i samme fødsel, eller som adopterer tre eller flere barn. Stønadsperioden utvides med 46 uker (230) stønadsdager) ved 100 prosent uttak. Ved 80 prosent uttak er det 56 uker ekstra (280 stønadsdager).

Foreldrene kan ta ut de ekstra ukene samtidig. Det betyr at både mor og far/partner kan være hjemme og motta foreldrepenger i 46/56 uker. Foreldrene kan også velge å forlenge stønadsperioden. I et slikt tilfelle vil foreldrene motta foreldrepenger totalt i 95 uker ved 100 prosent dekningsgrad eller 115 uker ved 80 prosent dekningsgrad. Foreldrene kan selv velge om de ekstra ukene skal fordeles dem imellom eller om kun den ene forelderen skal ta ut disse. 

Far/partners uttak av flerbarnsukene når mor ikke har opptjent rett til foreldrepenger

Etter dagens regelverk er det slik at i de tilfeller der kun far har opptjent rett til foreldrepenger, må mor være i aktivitet for at far/partner skal kunne ta ut foreldrepenger. Den ekstra stønadsperioden flerlingforeldre har krav på, kan tas ut uten hinder av dette. Far/partner skal kunne ta ut flerbarnsukene ved flerlingfødsler og adopsjoner, selv om mor ikke har opptjent rett til foreldrepenger.

 

--------

Foreldrepermisjonen

Foreldrepermisjonens lengde avgjøres av hvor stor prosentsats av lønnen som ønskes utbetalt. Man må før fødsel bestemme seg om man som par ønsker 80 % eller 100 % lønn. Far/partner får samme prosentsats av sin lønn som mor får av sin lønn, dvs. at man ikke kan velge 100 % lønn for en av foreldrene og 80 % lønn for den andre. For hvert barn utover ett får man 26 uker ekstra ved 80 % lønn og 17 uker ekstra ved 100 % lønn. Slik blir permisjonslengden enten 59+21 uker (80 % lønn) eller 49+17 uker (100% lønn).

 

Foreldrepermisjonen er tredelt:

  1. 15 uker mødrekvote, hvorav 6 uker må tas umiddelbart etter fødsel og 9 uker kan tas når det passer. I tillegg til dette kommer 3 uker før fødsel.
  2. 15 uker fedre-/partnerkvote
  3. 16 uker (100 %) eller 18 uker (80 %) foreldrene kan dele mellom seg slik de selv ønsker.

 

Unikt for flerlingeforeldre kan mor og far/partner ta ut inntil sytten ukers permisjon samtidig med 100% lønn etter fødsel eller 21 uker sammen med 80 % lønn. Paret avgjør selv om far/partner bruker av fedre-/partnerkvoten eller av tvillingukene.

 

Regelverket for foreldrepermisjon er omhandlet i folketrygdloven §14. Endringen gjelder fra 1 juli 2018. Du kan også lese mer om rettighetene hos nav. Se linker til høyre

 

Det er viktig å skille mellom foreldrepermisjon (fra nav) og omsorgspermisjonen far får fra arbeidsgiver de første ukene etter fødsel. Sistnevnte tilbys av offentlige og flere private arbeidsgivere, og skal ikke medregnes i søknaden til NAV.

Pga merbelastningen ved flerlingfødsler er TFFs erfaring at foreldre har behov for å være to om daglig omsorg så lenge som mulig det første året. Vi opplever at mange arbeidsgivere er fleksible og imøtekommende og gir far/partner en permisjonsperiode á 10 dager per barn, dvs 20 dager ved tvillingfødsel og 30 dager ved trillingfødsel. Sistnevnte er en permisjon far/partner får for å bistå mor i forbindelse med fødselen, og retten er hjemlet i arbeidsmiljøloven. Omsorgspermisjon kan være lønnet eller ulønnet. TFF skriver støttebrev til fars/partners arbeidsgiver. Dette brevet kan vedlegges søknad om forlenget omsorgspermisjon.