Manglende barselomsorg for tvillingmødre

Manglende barselomsorg for tvillingmødre

Publisert av Trude Karlsen Molvik den 25.01.23. Oppdatert 16.05.24.

Den tøffe virkeligheten


Alle tvillingsvangerskap er risiko svangerskap, og det er større risiko for komplikasjoner under fødsel, men fokuset er i hovedsak på barna. Mor glemmes, hun utsettes for all verdens undersøkelser, og får overveldende mye informasjon om barna i magen, men hvordan hun håndterer informasjonen blir altfor ofte glemt, ikke bare under fødsel, men gjennom hele svangerskapet.

Under en tvillingfødsel er det mange mennesker til stede, flere enn ved en enling/ett barns fødsel. Det er også mindre fleksibilitet for den fødende, av hensyn til den økte risiko ved at to barn skal komme til verden i samme fødsel. Den fødende legger på mange måter sin kropp i noen andres hender, det kan oppleves som å miste kontroll. Den enste støtte som er der for fødekvinnen er partner, men i det barna blir født kan nok også partner glemme hun som føder et øyeblikk. 

Når tvilling 1 har blitt født er det ikke praksis at mor får barnet opp på brystet, slik de som føder ett barn vanligvis opplever. Det er ett barn til som fødes, og fokus skifter til neste baby. Det er ikke uvanlig at fødsel av tvilling 2 blir en helt annen opplevelse for mor. I mange tilfeller er det til og med knyttet spenning til om tvilling 2 blir født ved vaginal fødsel, eller om det oppstår behov for keisersnitt. 

En kan jo selv tenke seg at risikoen for skader i underlivet er forhøyet ved tvillingfødsel. Det å håndtere og ta inn over seg slike skader etter en fødsel, med en baby er krevende nok. Men å gjøre det etter en flerbarnsfødsel, samtidig som to babyer skal ivaretas er ubeskrivelig. At det her ikke finnes god nok oppfølgning for kvinner som har født en baby er kritikkverdig nok, men at det ikke engang finnes for kvinner som har født flere barn i en fødsel er uforståelig!

Selv etter tvillingfødsler som oppleves å ha gått bra, er det krevende tider som venter.
Se bare hva foreldrene selv beskriver: 

 • Jeg synes det var stressende, slitsomt, og det var lite rom for å kose med babyene. Det var alltid en som var sulten, skulle skiftes på etc. Jeg fikk aldri hentet meg inn, fikk ikke deltatt på barselgruppe, å sitte på kafe med tvillinger er håpløst. Jeg ble mye hjemme. Det var jobb å komme deg ut av døren, og når jeg kom meg ut ble jeg møtt med folks nysgjerrighet så det ble derfor lettere å være hjemme. Skulle ønske at oppfølgingen av tvillingforeldre var tettere fra helsestasjon i forhold til de utfordringene det er å få to babyer på en gang og hvordan ivareta seg selv og partner oppi det hele. Veldig bra at tvillingpermisjonen ble forlenget, men egentlig burde den vært like lang for begge foreldre.

 • Gikk rett fra permisjon over i 100% sykemelding fordi jeg var utslitt etter nesten et år uten særlig mye søvn (sov ca to timer sammenhengende i døgnet da de var 10 mnd).

 • Å få to små barn, med mye nattevåk og mating døgnet rundt gjør at en går i en unntakstilstand i lang periode. Mor skal få tid til å ta seg inn etter både en graviditet og fødsel. Det burde absolutt være permisjonsordninger hvor begge foreldre har mulighet til å være hjemme hele permisjon perioden/ eller største del av denne. Den psykiske helsen til mor/foreldre bør tas på største alvor ved flerlinger. Å være hjemme en foreldre med to babyer med ulike behov gjør at en aldri får en pause. 

 • Man bør få tettere oppfølging og mer hjelp. Jeg vil tro at de fleste ender opp med fødselsdepresjoner fordi man simpelthen ikke strekker til - det går ikke an å møte alle behovene til to små barn 24 /7 alene.

 

Lyspunkt


Noen lyspunkter er det, etter mange års kamp ført av Tvillingforeningen, ble det i 2018 innført 17 flerbarnsuker ved 100 prosent foreldrepenger og 21 flerbarnsuker ved 80 prosent foreldrepenger. Disse ukene kommer i tillegg til vanlig foreldrepermisjon og foreldrene kan bruke ukene slik at de begge kan være i foreldrepermisjon samtidig. (Partner kan også ta ut sin kvote samtidig som mor tar ut sin kvote). Dette innebærer at begge foreldre kan være sammen om omsorgen for tvillingene i inntil 4 måneder.

Nylig gjennomførte vi en undersøkelse blant våre medlemmer for å se effekten av flerbarnsukene og for å finne ut hvordan foreldrene benytter disse ukene.

Det mest sentrale funnet fra undersøkelsen er at utvidet permisjon ser ut til å dempe stressnivået foreldrene opplever. Det er stor forskjell på foreldre med tvillinger født før økningen av flerbarnsuker og foreldre med tvillinger født etter økningen. Antall uker med felles foreldrepermisjon økte også etter utvidelsen av flerbarnsuker, ikke overaskende er det partners bidrag som øker.

På spørsmål med utvalgte parametere hentet fra Hopkins Symptom Checklist svarer likevel 3 av 10 tvillingforeldre at de følte alt krevde stor anstrengelse. Flere opplever også en generell følelse av å være nedfor og plaget av bekymringer.
Selv om tvillingforeldre setter pris på muligheten til å være hjemme i foreldrepermisjon sammen, er det likevel en krevende tid for mange. Foreldrene selv beskriver det slik:

 • Mor var medtatt etter fødsel, mistet mye blod og trengte hjelp til å ta vare på de to små.

 • Det var helt nødvendig at vi begge var hjemme for å få dagene til å gå opp de første 3 mnd. Jeg (mor) var ikke i stand til å ta vare på begge barna alene den første tiden med mye nattevåk, lite søvn og en del smerter og dårlig fysisk form. Som førstegangsfødende var det også ekstremt mye å sette seg inn i med å få to barn, jeg hadde nok ikke vært ved like god helse eller hatt det særlig bra om jeg måtte være alene.

 • Helt avgjørende å få masse tid sammen i starten med de små. To babyer på en gang er vanvittig overveldende, og det tar tid å komme inn i ting og mestre hverdagen. Ved å være to hjemme vernet vi også om hverandre og forebygget fødselsdepresjon på begge (begge hadde det med førstemann).

 

Bedre barselomsorg


Tvillingforeningen støtter de 10 krav til bedre barselomsorg som Barselopprørert har fremmet (barselopproret.no), men vi mener det også er på sin plass å løfte frem hvilke behov flerbarns fødende kvinner har, disse må også sikres: 

 • Sikre relevant og oppdatert kunnskap hos helsepersonell som følger opp tvilling- og flerlinggravide, herunder økt risiko, kraftigere svangerskapsplager, økt risiko for prematur fødsel, behov for å kartlegge om tvillingene er eneggede for deretter å følge med på økt risiko for TTTS, TAPS, vekstavvik osv. 

 • Utvikle nasjonalt standardiserte retningslinjer for svangerskapsomsorg for tvilling- og flerlinggravide. Dette vil bidra til å sikre at alle vordende foreldre til tvillinger- og flerlinger mottar nøyaktig, oppdatert og relevant omsorg, oppfølgning og informasjon.

 • Sikre oppdatert og relevant kunnskap hos helsepersonell som følger opp tvilling- og flerlinggravide som opplever å miste et barn i svangerskapet. Disse foreldrene må fullføre et svangerskap med både levende og dødt barn, og må møtes av helsepersonell med god kompetanse som kan yte god omsorg, forståelse og respekt.

 • Sikre spesialisert kunnskap om tvillingamming på alle landetes barselavdelinger. Å amme tvillinger medfører andre utfordringer enn å amme en baby, det er viktig at disse kvinnene mottar et tilbud tilpasset deres situasjon.

 • Sikre spesialisert kunnskap hos helsepersonell som følger opp tvilling- og flerling familier i tiden etter fødsel, herunder kunnskap om økt risiko for fødselsdepresjon og forsinket fødselsdepresjon.


Tvillingforeningen har siden 1984 vært eneste nasjonale senter som ivaretar tvillinger og deres familiers unike behov. Vi mener det er sterkt kritikkverdig at tvillingmødre, som har et krevende svangerskap og fødsel bak seg, selv må stå på for å få den oppfølgning og hjelp som burde være en selvfølge. Norge påberoper seg tross alt å være verdens beste land å føde i.

 

Foto/illustrasjon: iStock