Hvordan velger naturen tvillingmødre?

Hvordan velger naturen tvillingmødre?

Publisert av Trude Karlsen Molvik den 27.06.22. Oppdatert 28.06.22.

Fruktbarhet  hos tvillingmødre

Mellom 1 til 3 prosent av alle fødsler er tvillingfødsler. Tidligere studier har fått forskere til å konkludere med at tvillingmødre er mer fruktbare enn andre kvinner. Men stemmer dette?

Årsaken til at forskere tidligere har konkludert med at tvillingmødre er mer fruktbare, er at de i snitt føder oftere enn andre mødre. Dette har medført at noen har kalt tvillingmødre "supermødre", som skal ha bedre helse og være mer hardføre enn andre mødre.

En internasjonal forskergruppe har nå funnet ut at det ikke stemmer at tvillingmødre er mer fruktbare. Forskergruppen har gått igjennom 100.000 europeiske fødsler fra den før- industrielle tiden, dette er et stort datagrunnlag fra en tid der det var naturlig fertilitet med store familiestørrelser. Prevensjon og andre metoder for å kontrollere antall barn var ikke tilgjengelig, ei heller assistert befruktning.

Tvillingfødsler forekommer blant mennesker over hele verden, tvilling svangerskap og tvillingfødsel er forbundet med mye større helse risiko både for mor og barn. På grunn av denne økte risikoen ser det ut til at det naturlige utvalget og evolusjonen har selektert mot tvillingfødsler. Likevel har ikke de samme mekanismene fjernet dem helt, en vanlig forklaringen har vært at risikoen med å føde tvillinger delvis veies opp av den høyere fruktbarheten.

Tidligere studier fortalte ikke om tvillingmødre føder oftere fordi de er mer fruktbare eller fordi det å føde oftere øker sjansen for at en av fødslene er tvillingfødsel.  Den tidligere forskningen blandet sammen årsak og virkning.

Når en kvinne føder flere ganger, øker sjansen for at minst en av fødslene er en tvillingfødsel, altså får hun flere sjanser til å oppleve å bli gravid med tvillinger er konklusjonen i den nye studien.

Likevel er det fortsatt mye vi ikke vet om tvillinger, men denne studien foreslår at tendensen til å føde tvillinger ikke er fjernet av evolusjonen av to grunner:

1. Tvillingfødsler kan være konsekvensen av at to egg ble forløst under eggløsningen. Dette kompenserer for den økte risiko for spontanabort ved økende alder.

2. Risikoen ved tvillingfødsel er ikke for høy, dermed er det å få tvillinger forbundet med større familier, selv om kvinner som får tvillinger føder sjeldnere.

Les artikkelen på Gemeni.no

Foto: Tvillingforeldreforeningen

Arvbarhet for å få tvillinger

Det er allment anerkjent at det å få toeggede tvillinger forekommer i flere ledd i familier. Men om det er arvelig eller ikke foreligger det knappe og variable dato om. Forskere har derfor sett på syv store historiske og multigenerasjons stamtavler for å prøve å estimere arveligheten av  tvillinger.

At tvillinger går i familien, er velkjent folkevisdom. Mindre godt forstått er at, med noen få sjeldne unntak, er monozygotiske (MZ) tvillinger i stor grad en tilfeldig hendelse, slik at den familiære arveligheten til å få tvillinger nesten utelukkende skyldes toeggede tvillinger (DZ). Det har vært noen forsøk på å forklare arven til DZ-tvillinger (DZT) i form av et enkelt gen med ufullstendig penetranse (f.eks. Bulmer, Reference Bulmer1970; Davenport Reference Davenport1920a, Reference Davenport1920b; Meulemans et al., Reference Meulemans, Lewis, Reference Meulemans, Lewis , Derom, Van den Berghe, Orlebeke, Vlietinck og Derom1996). Mer sannsynlig, i lys av lærdommene fra nylige fremskritt innen komplekse egenskapsgenetikk på grunn av bruken av mikroarray genotyping og genomomfattende assosiasjonsstudier (GWAS), er at det arvelige aspektet av DZT skyldes multifaktoriell arv - de kombinerte effektene av mange forskjellige gener — og den første av slike GWAS er fullført og gir støtte for denne hypotesen. Uavhengig av sannheten i dette, som ligger utenfor denne artikkelens omfang, er et utgangspunkt for alle henvendelser innen genetisk epidemiologi et estimat av egenskapens totale arvbarhet.

Her rapporterer vi nye estimater ved å bruke en helt ny kilde til data - syv store historiske stamtavler fra Afrika og Europa samlet inn for antropologiske formål, som har tvillingfødsler rapportert tilbake mange generasjoner. En svakhet er at zygositet til tvillinger av samme kjønn ikke er tilgjengelig, så eventuelle estimater av arvelighet vi oppnår vil bli utvannet ved inkludering av MZ-tvillinger som, som diskutert, stort sett ikke er arvelige.

Vi har estimert arvelighet for å føde tvillinger (av begge zygositeter) fra et online depot som inneholder syv unike store multigenerasjons stamtavler fra vestafrikanere, fin de siècle franske jøder, kanadiere og den franske kongefamilien, der tvillingfødsler ble registrert, men ikke zygositet. Våre estimater i området 8–20 % er bemerkelsesverdig konsistente over tid (8–19 generasjoner) og etnisitet. Våre estimater er sammenlignbare med estimater av biometrisk (totalt genom) MFT-arvbarhet på 15–18 %, basert på samme 1 % prevalens og gjentagelsesrisiko for DZ-tvillinger hos søstre (1,67) og kvinnelige kusiner (1,56–1,86) som rapportert i Lewis et al. (Referanse Lewis, Healey og Martin 1996). Disse estimatene er lavere enn de som er hentet fra Bulmer (Referanse Bulmer1970; hans tabell 6.6) der søster-søster-residivdata er kompatible med en tetrakorisk korrelasjon i ansvar på 0,14, så en arvbarhet på 28 %. Resultatene våre er også kompatible med gjentakelses data for DZ-tvillinger hos MZ-tvillinger (Lewis et al., Reference Lewis, Healey og Martin1996); i 41 australske og finske MZ-kvinnepar der minst ett hadde DZ-tvillinger, hadde mellom 0 og 2 tvillinger også en DZ-graviditet, tilsvarende en ansvarskorrelasjon (og arvelighet) mellom 0 og 26 %. Legg merke til at disse prøvene enten er historiske eller fra utviklingsland, slik at assisterte reproduksjonsteknikker ikke påvirker noen av disse populasjonene. Gitt inkluderingen av MZ-tvillinger i de store stamtavlene som er analysert her, anslår vi at våre estimater av arvelighet for total tvilling er 32–45 % lavere enn den sanne DZT-arvbarheten, og denne oppjusteringen vil sette dem i samme område som de fra de andre studier sitert ovenfor.

 

Foto: Tvillingforeldreforeningen

Vårt estimat av arveligheten til DZ-tvillinger er sannsynligvis lavere enn for dens viktigste antecedent for multippel eggløsning. Dette er vanskelig å måle hos mennesker i prøver som er store nok til å estimere arvelighet (Martin et al., Reference Martin, Shanley, Butt, Osborne og O'Brien1991), men hos sau, arvbarheten av eggløsningshastighet, målt ved å telle corpora lutea ved laparoskopi , er betydelig høyere (0,34−0,58; Dewi et al., Reference Dewi, Ap Dewi, Owen, El-Sheikh, Axford og Beigi-Nassiri1996; Hanrahan, Reference Hanrahan1990) enn for tvilling. Mekanistisk kan et stort antall stokastiske faktorer gripe inn for å føre til at ett eller begge fostre går tapt før termin etter multippel implantasjon.


Likevel er estimatet vårt tilstrekkelig høyt til å støtte håp om å finne de spesielle genene som er ansvarlige av GWAS. En slik er allerede gjort, og ved å bruke færre enn 2000 mødre av DZ tvilling tilfeller, ble to signifikante gener funnet - FSHB og SMAD3 (Mbarek et al., Reference Mbarek, Steinberg, Nyholt, Gordon, Miller, McRae, Hottenga, Day, Willemsen, de Geus, Davies, Martin, Penninx, Jansen, McAloney, Vink, Kaprio, Plomin, Spector og Boomsma2016). Dette har gitt drivkraften til en utvidet studie med mye større utvalgsstørrelse i håp om å avdekke ytterligere årsakene til DZ-tvillinger, om enn i utgangspunktet bare hos europeere. Estimatene for arvelighet i tre store afrikanske stamtavler som er analysert her er fullstendig sammenlignbare med det vi ser i de fire europeiske og utfordrer oss til å gjennomføre GWAS i afrikanske populasjoner, forhåpentligvis for å belyse den mye høyere DZ-tvillingraten på det kontinentet: 20/ 1000 fødsler sammenlignet med 2/1000 hos østasiater og 8/1000 hos europeere.

Published online by Cambridge University Press:  20 May 2022
David L. Duffy og Nicholas G. Martin

Oversatt til Norsk av Tvillingforeldreforeningen


Denne studien viser at toeggede tvillinger (DZ tvillinger) sannsynligvis er arvelig, og at det gjennom forskning kan være mulig å finne gener som viser at toeggede tvillinger er arvelig.