Effekten av økt permisjon for tvillingforeldre

Effekten av økt permisjon for tvillingforeldre

Publisert av Trude Karlsen Molvik den 01.02.23. Oppdatert 03.05.23.

Historien

I 2015 kom Tvillingforeningen med et opprop: Lik rett til omsorg for flerlinger!
Det ble anført at førstefødte tvilling i forbindelse med at hen blir født, får 46 uker med èn omsorgsperson.  Den som fødes sist får 5 uker. TFF poengterte at hvert barn bør ha rett til ett sett hender til disposisjon ved livets start, også flerlinger.  Spesielt med det fokus som var (og er) på nærhet og tilknytning, hvor stadig flere forskningsrapporter viser at hvor stort behov nyfødte faktisk har for å bli sett og hørt, bør også hvert barn ha rett på en omsorgsperson.

Vi skrev brev til de ulike politiske partiene, til barneombudet og til departementet. Det ble samlet underskrifter og det var oppslag i media. 

Vi ønsket større fleksibilitet på hvordan permisjonen benyttes, og især at partner kunne være langt flere uker hjemme samtidig med mor. Vi krevde at hvert barn skulle ha fulle permisjonsrettigheter, slik alle andre barn hadde (og fortsatt får). Det burde være en selvfølge at to små babyer krever to personer hjemme samtidig for å yte den beste mulige omsorg. Permisjonen er ikke til for foreldrene; den er til for barnas beste.

Forskere ved Folkehelseinstituttet og Universitetet i Oslo benyttet Den norske mor og barn-undersøkelsen til å studere den psykiske helsen til tvillingmødre under graviditeten og i de første årene etter fødselen. Rapporten fra 2015 viser at tvillingmødre har større risiko for depresjon fem år etter fødsel enn andre mødre.

Tvillingforeningen viste til egen erfaring om stress og for kort permisjon, som ble bekreftet gjennom undersøkelsen fra Folkehelseinstituttet. Forskergruppen var klare på at den økte risikoen for depresjon skyldes økt stress og anbefalte å utvide foreldrepermisjonen. Hjelp til trillingfamilier var (og er fortsatt) oversett, og må rettighetsfestes. 

Seieren 

Etter mange års kamp ført av Tvillingforeningen, ble det i 2018 innført 17 flerbarnsuker ved 100 prosent foreldrepenger og 21 flerbarnsuker ved 80 prosent foreldrepenger. Disse ukene kommer i tillegg til vanlig foreldrepermisjon og tvillingforeldrene kan bruke ukene slik at begge foreldrene kan være i foreldrepermisjon samtidig. (Partner kan også ta ut sin kvote samtidig som mor tar ut sin kvote). Dette innebærer at begge foreldre kan være sammen om omsorgen for tvillingene i inntil 4 måneder.

Det ble også innført dobbel stønadsperiode med foreldrepenger til foreldre som får tre eller flere barn i samme fødsel. I likhet med tvillingforeldre kan foreldrene ta ut de ekstra ukene samtidig, eller velge å forlenge stønadsperioden.

Alle som har blitt foreldre til tvillinger eller flerlinger etter 1. juli 2018 har dermed hatt muligheten til å være to foreldre i permisjon med barna i en lengre periode enn tidligere.

To barn og to omsorgspersoner

Effekten

Før jul 2022 gjennomførte Tvillingforeningen en undersøkelse blant våre medlemmer for å se effekten av flerbarnsukene og for å finne ut hvordan foreldrene benytter disse ukene.

Undersøkelsen ble utarbeidet i samarbeid med Opinion, og ble sendt ut pr. e-post til våre medlemmer, både de som fikk tvillinger før 01.07. 2018, og de som har fått tvillinger etter 01.07.2018. Responsraten var på 16 %, dette er som forventet på denne typen undersøkelser, og gir oss nok data til at vi kan tillegge funnene vekt.

Det mest sentrale funnet fra undersøkelsen er at utvidet permisjon ser ut til å dempe stressnivået foreldrene opplever. Det er stor forskjell på foreldre med tvillinger født før økningen av flerbarnsuker og foreldre med tvillinger født etter økningen. Antall uker foreldrene tar ut med felles foreldrepermisjon økte også etter utvidelsen av flerbarnsuker, ikke overaskende er det partners bidrag som øker.

Flertallet av tvillingforeldre, hele 4 av 5, har benyttet seg av muligheten til å ta ut felles foreldrepermisjon. Vår undersøkelse viser at hos foreldre til tvillinger født før 01.07.2018, tok 6 av 10 inntil 7 uker felles foreldrepermisjon. Bare 8 % i denne gruppen tok ut 14 uker eller mer i felles foreldrepermisjon. I gruppen med foreldre til tvillinger født etter 01.07.2018 er andelen foreldre som tok ut 14 uker eller mer felles foreldrepermisjon økt til over 50 %. Videre ser vi at de aller fleste foreldrene velger å ta felles permisjon rett etter fødselen.

Når vi ser enda nærmere på fordelingen av foreldrepermisjonen, ser vi at svært få tvillingmødre er hjemme i foreldrepermisjon mindre enn 28 uker. Ca. 40 % av tvillingmødrene tar ut mellom 29-40 uker foreldrepermisjon og ca. 40 % av tvillingmødrene tar ut mellom 41 og 52 uker foreldrepermisjon. Det ingen signifikante forskjeller mellom mødre som har tvillinger født før eller etter 01.07.2018.

Men det er svært store forskjeller for hvor lenge partner har vært hjemme i foreldrepermisjon før og etter 01.07.2018, antall uker hjemme i foreldrepermisjon øker dramatisk i gruppen som har tvillinger født etter 01.07.2018.  For partnere med tvillinger født før denne datoen er det fire av ti (41 %) som har tatt ut lengre permisjon enn 15 uker, mens blant partnere med barn født etter denne datoen er det vel 60 prosent som har gjort det samme. Tar vi med intervallet 33 uker eller mer øker forskjellen ytterligere.

Det ser altså ut som tvillingforeldre er mer sammen om omsorgen for barna det første leveåret etter økningen av flerbarnsukene.

På spørsmål med utvalgte parametere hentet fra Hopkins Symptom Checklist svarer likevel 3 av 10 tvillingforeldre at de følte alt krevde stor anstrengelse. Flere opplever også en generell følelse av å være nedfor og plaget av bekymringer.

Heldigvis, hvis vi kan bruke det ordet, viser undersøkelsen også at foreldre til tvillinger født før 01.07. 2018 i sterkere grad har opplevd ulike former for bekymringer og depresjoner enn foreldre til tvillinger født etter 01.07.2018. Altså har økningen i flerbarnsuker hatt en positiv effekt på den psykiske helsen til tvillingforeldre.

Dagens virkelighet

Foreldre må ha nødvendig tid og krefter til å ivareta to eller flere samtidig fødte barn, som ofte har medisinske utfordringer bla. som følge av prematuritet (50% av alle tvillingpar fødes prematurt), og utfordringen er bla. at døgnets timer simpelthen ikke strekker til.

I vår undersøkelse ba vi også tvillingforeldrene skrive litt om foreldrepermisjonen de hadde sammen, og andre erfaringer de ønsket å dele. Her er noen av svarene vi fikk:

 • Basert på hvor tøft det har vært å dekke behov til to små barn samtidig mener vi at permisjonstiden burde vært forbeholdt hvert enkelt barn og dermed vært doblet ved tvillinger.
 • Traumatiserende. En tanke tilbake til den tiden gjør at jeg vet at jeg aldri mer skal ha flere barn. Føler at den tiden alene fratok meg muligheten til å være god, tilstrekkelig og kjærlig. Det ble heller en utilstrekkelig endeløs jobb. Jeg får vondt av å tenke på den perioden. Tiden vi var to, fungerte. Tiden alene var alt fra bra
 • Gull verdt med ekstra veker som kan takast ut samstundes. Far har fått ei anna tilknytning no når han kan vera heime frå dei er nyfødde, noko som igjen avlasta meg som mor meir då han kjenner ungane sine behov like godt som meg. |Burde vore dobbel permisjon
 • Det var fantastisk å være hjemme samtidig. Muligheten til å knytte oss til de hver for seg og sammen, muligheten til å etablere/få til amming, avlasting, mulighet for «natt og dagvakter» var helt nødvendig. I en ideell verden hadde en fått en full permisjon pr barn og muligheten til å være sammen lenger, evt muligheten til å være hjemme lenger. Å få tvillinger er ekstremt krevende, en unntakstilstand i livet. Å ha systemer som sikrer at foreldre og familien blir ivaretatt er viktig. Systemer som tenker familie. Ikke bare mor barn
 • Vet ikke hvordan vi hadde klart oss uten felles permisjon den første tida. Var gull verdt å være to når vi var så mye oppe på natta. Tror jeg (mamma) hadde blitt mer deprimert tidligere uten felles permisjon.
 • Helt nødvendig å være to foreldre for å få dagene til å gå opp de første 3 mnd. Jeg (mor)var ikke i stand til å ta vare på begge barna alene den første tiden med mye nattevåk, lite søvn og en del smerter og dårlig fysisk form. Som førstegangsfødende var det også ekstremt mye å sette seg inn i med å få to barn, jeg hadde nok ikke vært ved like god helse eller hatt det særlig bra om jeg måtte være alene.
 • Jeg vet ikke hvordan jeg og barna skulle klart oss uten far til stede i starten. Det var tøft når han var tilbake på jobb igjen. Jeg hadde mye dårlig samvittighet. Følte ikke at jeg klarte å være der 100% for begge to

  Vi ser at tvillingforeldre setter pris på tiden de får være to foreldre sammen med tvillingene, men at det likevel er krevende å ivareta to små sine behov. At flere også løfter frem behovet for mer tid med to foreldre må også tas på alvor, og bringer oss tilbake til Tvillingfoeningen sitt opprinnelige krav; at hvert barn skal ha fulle permisjonsrettigheter, slik alle andre barn får.

 

To barn=to sett hender

Det kan bli bedre

I disse dager legges det frem et borgerforslag i Danmark, hvor tvilling- og flerlingforeldre krever 26 uker utvidet barselpermisjon til flerlingforeldre.

Som medlem i International Council of Multiple Birth Organisations (ICOMBO) har Tvillingforeningen tilgang til internasjonale studier og kartlegging som er relevante for tvilling- og flerelinggravide. I rapporten Multiple perspectives: What support do multiple birth families need to live happy and helaty lives? gis en vid oversikt over utfordringer familier og helsepersonell møter under tvilling- og flerlingsvangerskap, tvilling- og flerlingfødsel og den første tiden etter fødsel.

Selv om rapporten tar for seg utfordringer i Storbritannia og Australia, møter norske foreldre og helsepersonell mange av de samme utfordringer og har mange av de samme behovene for kunnskap og kompetanse.

Det er viktig å sikre at de tvilling- og flerlinggravide blir godt nok ivaretatt under svangerskap, fødsel og barseltiden. Det er tilsvarende viktig med en god ivaretagelse av tvillinger, flerlinger og deres familier. Tvillingforeningen legger derfor frem følgende forslag:

 • Sikre relevant og oppdatert kunnskap hos helsepersonell som følger opp tvilling- og flerlinggravide, herunder økt risiko, kraftigere svangerskapsplager, økt risiko for prematur fødsel, behov for å kartlegge om tvillingene er eneggede for deretter å følge med på økt risiko for TTTS, TAPS, vekstavvik osv. 
 • Utvikle nasjonalt standardiserte retningslinjer for svangerskapsomsorg for tvilling- og flerlinggravide. Dette vil bidra til å sikre at alle vordende foreldre til tvillinger- og flerlinger mottar nøyaktig, oppdatert og relevant omsorg, oppfølgning og informasjon.
 • Sikre oppdatert og relevant kunnskap hos helsepersonell som følger opp tvilling- og flerlinggravide som opplever å miste et barn i svangerskapet. Disse foreldrene må fullføre et svangerskap med både levende og dødt barn, og må møtes av helsepersonell med god kompetanse som kan yte god omsorg, forståelse og respekt.
 • Sikre spesialisert kunnskap om tvillingamming på alle landetes barselavdelinger. Å amme tvillinger medfører andre utfordringer enn å amme en baby, det er viktig at disse kvinnene mottar et tilbud tilpasset deres situasjon.
 • Sikre spesialisert kunnskap hos helsepersonell som følger opp tvilling- og flerling familier i tiden etter fødsel, herunder kunnskap om økt risiko for fødselsdepresjon og forsinket fødselsdepresjon og kunnskap om de unike utfordringer familien møter.
 • Sikre at barn født ved flerbarns fødsler får samme foreldreomsorg som barn født ved enkeltbarns fødsler.
 • Sikre at tvillinger og flerlinger har rett til plass i samme barnehage og på samme grunnskole, med mindre det foreligger særlige grunner for noe annet.
  - Beslutning om barna skal gå på samme eller hver sin avdeling eller klasse må tas i samråd med foreldre, og bør vurderes jevnlig. Etter hvert som barna blir eldre, bør også deres ønskes tillegges økende vekt.

Tvillingforeningen har siden 1984 vært eneste nasjonale senter som ivaretar tvillinger og deres familiers unike behov. Vi mener det er kritikkverdig at tvillinger og flerlinger fortsatt må tilbringe mesteparten av sitt første leveår med mindre foreldreomsorg enn barn født ved enkeltbarns fødsler. Vi mener det er viktig at tvillinger- flerlingers og deres familiers hverdag ikke gjøres mer utfordrende enn nødvendig. Det er også viktig å anerkjenne at alle tvilling- og flerlingrelasjoner er unike, både relasjonen mellom barna og at det som passer for et sett ikke passer for alle.

Alle foto: iStock