Svangerskapspenger

Tvillingforeldreforeningen har hatt flere henvendelser om retten til svangerskapspenger, og flere har mottatt avslag på søknad med begrunnelse – tvillingsvangerskap. Vi har derfor hatt behov for å ta rede på bestemmelsene rundt dette og mottatt dette svaret på vår henvendelse til NAV // Arbeids- og velferdsdirektoratet

Foto: iStock

Svangerskapspenger er en ytelse som gis til gravide kvinner som på grunn av bestemmelser i lov og forskrift må slutte i arbeidet, fordi det er forhold på arbeidsplassen som kan utgjøre en risiko for skade på fostrene, og arbeidsgiveren ikke har mulighet til å tilrettelegge for annet arbeid. Dette kan for eksempel være der kvinnen arbeider med kjemiske stoffer, har særlig fysisk krevende eller stressbelastende arbeid.

Det er ikke avgjørende hvor mange barn kvinnen er gravid med. Svangerskapspenger kan altså gis både til kvinner som er gravide med ett eller flere barn. Tvillinggravide er altså ikke utlukket fra ordningen med svangerskapspenger. Det å være gravid med tvillinger kvalifiserer imidlertid i seg selv ikke til rett til svangerskapspenger. Dette er lagt til grunn i avgjørelser i Trygderetten. Det må være den gravides arbeid eller arbeidsplass som utgjør en risiko for skade på fostrene. Det er lege eller jordmor som vurderer hvorvidt det er forhold på arbeidsplassen som utgjør en risiko for skade på fostrene. NAV skal i saksbehandlingen legge til grunn legens/jordmorens risikovurdering av det aktuelle arbeidet eller arbeidsplassen.

Dette kan være årsak til at noen tvillinggravide har fått innvilget svangerskapspenger mens andre ikke. Dersom man mener at man har fått feil vedtak oppfordres det til å benytte klageretten.

 

Oslo august 2018