Politisk arbeid

Småbarnstid med tvillinger er jobb nok for to. Bleieskift, mat og kos; det skal være dobbelt opp av alt. I 2018 har foreldrepermisjonen blitt forlenget, og far/partner kan ta ut inntil 17 uker samtidig med mor. Det har tatt 20 år å få til denne endringen og gi økt fleksibilitet i foreldrepengene for begge foreldre. Folkehelseinstituttet offentliggjorde i januar 2015 forskning som viser at det er 80 % økt risiko for depresjon blant tvillingmødre, og at den mest sannsynlige forklaringen er den økte omsorgsbyrden i seg selv. De fant at ved bedre støtteordninger kan færre mødre bli syke av depresjon. Tvillingforeldreforeningen har siden oppstart jobbet for bedre rettigheter for flerlingefamiliene. Vi har kommet med innspill til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets familiemelding, og vært i møter med samtlige partier på Stortinget. Og vi er stolte og glade for at vi lykkes med god støtte fra medlemmene.

 Vårt fokus har vært:

* Lengre felles permisjonstid for mor og far/partner etter fødsel

* Foreldrevikar til familier med trillinger, til familier der tvillingene har spesielle behov, og til enslige tvillingforeldre


1. juli 2018 ble en milepæl i det politiske arbeidet for flerlingefamilier.

Nå skal alle tvillingforeldre få 17 uker i økt permisjon som de enten kan ta ut sammen eller som en ren forlengelse. Alle trillingforeldre får 46 uker permisjon sammen. Dette er et stort skritt på vei mot likeverdige omsorgsbetingelser. Samtidig fortsetter vi arbeidet for bedre rettigheter, særlig for retten til familievikar for familier med trillinger, enslige tvillingforeldre og familier der tvillingene har spesielle behov.

To jenter på gressplen sammen

Ekstra uker for tvillingforeldre - Nye regler fra 1 juli 2018

Regjeringens endringer for fødsler og omsorgsovertakelser skjer fra og med 1. juli 2018. Med de nye reglene vil det være én regel som gjelder for tvillingforeldre og én regel som gjelder for foreldre som får tre eller flere barn.

Les mer »


Tidligere politisk arbeid

Undersøkelse blant medlemmer i 2017

Totalt 928 personer har svart på medlemsundersøkelsen som ble gjennomført i november-desember 2016. Ved tolkning av resultatene er det viktig å ta høyde for at majoriteten av svarene kommer fra foreldre med barn under 4 år. 74% har flerlinger født 2012 eller senere.

Foto: KristinaGrodum

Om fødsel og tvillingene

Kun 12% av flerlingene i undersøkelsen er født før uke 32, og omtrent like mange er født i uke 39-40.
37% er født i ukene 33-36 og 35% er født uke 37-38. Dette mønsteret viste seg også i undersøkelsen fra 2012.

Halvparten av tvillingene har ingen andre søsken. Dette sammenfaller med at mange av tvillingene i undersøkelsen er under 4 år, og således er familiens første barn. Mor var i snitt 33 år da flerlingene ble født, mens far/medmor i snitt var 35 år.

Oppfølging på sykehus og helsestasjon

Flerlingeforeldrene er mer fornøyd med oppfølging på sykehuset enn hos fastlege og jordmor under graviditeten.

Foreldrene er fornøyd med den generelle oppfølgingen på helsestasjonen, men synes det mangler noe på spesiell kunnskap, råd og veiledning når det gjelder flerlinger.

Permisjon

Halvparten angir at tvillingukene blir tatt ut av mor. 1 av 4 deler på ukene, mens de resterende 1 av 4 forteller at mor og far/partner deler på de ekstra tvillingukene.

1 av 4 har fått forlenget omsorgspermisjon fordi det ble født flerlinger.

1 av 4 brukte støttebrev fra TFF.

Halvparten av foreldrene forteller at de tok ut noe av permisjonen samtidig slik at begge kunne være hjemme med tvillingene samtidig.

4 av 10 har enten tatt ut ferie eller fått ukentlig hjelp fra familie og nettverk for å yte den omsorgen barna trenger.

1 av 10 har fått hjelp fra det offentlige eller Homestart/frivillige organisasjoner, men de aller fleste får hjelp og bistand fra familie og venner i denne tiden.

7% søkte om avlastning fra det offentlige - rundt halvparten fikk hjelpen de søkte om. Av de som søkte var det 16% som fikk avslag, anket og fikk medhold. Til sammen angir da 2 av 3 av de som søkte hjelp at de faktisk fikk dette fra det offentlige. I 2012 var det klart flere som angav at de hadde søkt om støtte (17%), men en like stor andel av disse fikk faktisk hjelp fra det offentlige.

Investeringer

Familieforøkelse med flerlinger krever også ekstra investeringer. 3 av 4 har anskaffet ny bil. 1 av 4 flyttet til ny leilighet eller hus. Sammenlignet med tidligere er det en noe lavere andel som følte at de måtte bytte bolig.

Depresjon og parforhold

10% av mødrene har opplevd fødselsdepresjon. 3 av 10 oppgir at helsestasjon eller fastlege oppdaget depresjonen, mens 7 av 10 mener at det var mor selv eller nær familie som fanget det opp.

2 av 3 mener at parforholdet er uendret eller styrket etter at tvillingene ble født. 1 av 4 mener at parforholdet er svekket.

Tvillingnytt og tvilling.no

Halvparten leser alle utgavene av Tvillingnytt. Tross et mer fragmentert og stressende mediebilde har lesingen holdt seg godt de siste 4 årene. Men når det gjelder selve leserne viser resultatene en større konsentrasjon rundt kun en hovedleser. Hvert eksemplar har i snitt 1.7 lesere.

Bladet har en positiv profil med både interessant stoff, blandet vinkling og gjenkjennbart. Svarskalaen er noe endret, men det er tendenser til at medlemmene er noe mer tilfreds med bladet enn i 2012.

Bruken og lesbarheten forsterkes av papirproduktet. Fortsatt foretrekker 8 av 10 Tvillingnytt i papir.

Rabattordninger og fakta er de områdene som flest benytter på tvilling.no.

8 av 10 opplever informasjonen på tvilling.no som relevant.

Andre tjenester og kanaler

Svangerskapskurs er en viktig tjeneste og fungerer også som en vervekanal for medlemmer til foreningen. Fortsatt økning i antall som har deltatt på svangerskapskurs sammenlignet med tidligere undersøkelser, 32% av utvalget nevner at de har deltatt på dette. 1 av 10 har også deltatt på temadager/kvelder.

6 av 10 følger TFF på Facebook - dette blir således en viktig kanal både for å spre fakta, informasjon, nyheter og de temaene som er viktige for foreningen og medlemmene. Sammen med selve medlemsbladet blir dette viktige påminnelser på om foreningen eksisterer og at den gjør et viktig arbeid for denne målgruppen.

Totalt 3 av 4 er fornøyd med TFF.

Medlemskort og rabattavtaler

Flertallet (64%) kunne ønske seg et digitalt medlemskort.

Rabattavtalene er hyppig benyttet og er mest sannsynlig også en viktig medlemsfordel. Kun 12% sier at de aldri har benyttet disse.