Prematuritet

Omtrent halvparten av alle tvillingfødsler, og alle trilling- og firlingfødsler, skjer før uke 37, dvs. prematurt. Tvillingfødsler står dessverre ofte også for en ikke ubetydelig andel av de ekstremt premature fødslene. Man forsøker å forebygge tidlig fødsel ved tidlig sykemelding, hyppig oppfølging og oppfordring til at mor hviler.

Foto: Jeanett Foss Holte

Omtrent halvparten av alle tvillingfødsler, og alle trilling- og firlingfødsler,  skjer før uke 37, dvs. prematurt. Tvillingfødsler står dessverre ofte også for en ikke ubetydelig andel av de ekstremt premature fødslene. Man forsøker å forebygge tidlig fødsel ved tidlig sykemelding, hyppig oppfølging og oppfordring til at mor hviler. Forløpene for prematurfødte barn varierer voldsomt, fra kanskje bare spiseproblemer til lange intensivforløp med pustehjelp, tarmproblemer og livstruende sykdom.

 

Det er en belastning å være foreldre til prematurfødte barn. Den første tiden kan være preget av angst, frustrasjon, avmakt, sinne, fortvilelse og håp. Ved prematur fødsel kan man som tommelfingerregel regne med å oppholde seg på sykehuset til nær termin dersom forløpet er uten komplikasjoner. Overgangen fra sykehuset til hjemmet kan oppleves voldsom. På sykehuset har man hatt tett overvåkning og tilgjengelig helsepersonell, mens man hjemme blir mer overlatt til seg selv og egne vurderinger. For å forebygge engstelse og problemer skal utskrivelser planlegges i god tid, og dersom det er behov for fortsatt medisinsk hjelp etter hjemkomst finnes det systemer for dette, f.eks hjemmesykehus. Sørg for tett oppfølging fra helsestasjonen, og be om at så mange kontroller som mulig foregår hjemme hos dere.

 

Hvis bare det ene av barna er sykt eller om man har eldre søsken hjemme kan man føle seg utilstrekkelig, idet man ikke får vært hos alle barna til enhver tid. Når den syke tvillingen utskrives må nylig innarbeidede rutiner endres for å ta hensyn til alle parter.