Skolestart

På samme måte som i barnehagen, må man i skolen ta noen valg med tanke på barnas hverdag. Ønske om det beste for barna gir som regel en ekstra dimensjon og utfordring når det er tvillinger. På skolen blir det gitt andre rammer enn i barnehagen, og fleksibiliteten er på mange måter mindre, derfor blir konsekvensene av valgene mer langsiktige. Nederst finner du en kort oppsummering av emner man bør tenke i gjennom, men vi har her vektlagt selve skoleoppstarten.

Foto: TFF

Siste år i barnehage

I løpet av høsten det siste året i barnehagen bør man ha en samtale med barnehagens personale, og komme fram til en felles forståelse av barnas modenhet og forholdet tvillingene imellom. Det viser seg at hyppigheten av språk-, lese og skrivevansker er større hos tvillinger enn andre barn. Dette bør man ta høyde for, og om det ikke er igangsatt noen tiltak / kartlegging fra kommunenes side, bør dette gjøres umiddelbart.

Videre bør man se på hvordan tvillingene fungerer sammen. Skal de gå i samme klasse, eller bør de gå i hver sin? Dette kan ha konsekvenser for både faglig og sosial utvikling.

 

Skolestart

Både om man velger at barna skal gå i samme klasse eller om de skal gå i hver sin, stilles man ovenfor visse utfordringer.

Det viser seg at ikke bare eneggede, men også toeggede tvillinger lett blir blanda, og det at man kan bli sammenlignet er veldig sannsynlig. Å utvikle det individuelle kan by på utfordringer når man går i samme klasse, hvor man lett kan måtte dele på venner og kanskje ikke er alene om «dagens historie». Videre kan det være at man beholder roller, og beskytter/utnytter hverandre på måter som ikke er av det positive.

Velger man at barna skal gå i hver sin klasse, blir det mer utfordrende for de foresatte, med tanke på foreldremøter og oppfølging – men dette bør man takle om man ser at det er det beste for barna. Barna har ikke den tryggheten det er å ha tvillingsøskenet i nærheten, men vil lettere kunne utvikle seg uavhengig av den andre.

I alle fall bør det settes krav til skolen, både i forbindelse med valg av klasse og hvordan tvillingene skal følges opp videre med tanke på utviklingssamtaler og individuell veiledning.

 

Den gode skolehverdag

Det er nok mange tanker om hva den gode skolehverdagen er. Men med dagens krav til effektivitet og tidsklemmer av ymse slag, bør man kanskje se på totalen av skoledagen + lekser, samt trivsel og ervervet kunnskap?

Alle elever har krav om en tilpasset opplæring, og dette bør man som forelder, bruke for det det er verdt. Ser man at barna strever med noe bør man gå i dialog med skolen, og bruke eksterne ressurser om nødvendig.

 

Dine valg – les og drøft

Alle barn er forskjellige og det er tvillinger både som enkeltindivider og som par også!

Skolen har forandret seg en del de siste årene, og det kan nok være store variasjoner fra kommune til kommune. Men bestem dere for hva dere tror er best for deres tvillinger, og jobb (forhåpentligvis) sammen med skolen for å nå dette målet.

Nedenfor kan du finne noen momenter fra tidligere publikasjoner. Vi i TFF håper disse kan være til hjelp – nøl heller ikke med å ta kontakt!

 

Bør barna begynne i samme klasse eller hver sin?

Hva er av betydning og hva må vi vurdere?

 • Balansen dem imellom: dominans, evner, ansvar og modenhet
 • Er de eneggete eller toeggete? 
 • Konkurransen dem i mellom 
 • Avhengighetsforholdet 
 • Barnas sosiale ferdigheter 
 • Hvilke reelle muligheter finnes? 
 • Barnas hverdag utenom skolen 
 • Tidligere erfaringer fra barnehage etc 
 • Barnas alder og modenhet 
 • Store forandringer i familien, i så fall trenger de trygghet 
 • Andre praktiske forhold 
 • Var valget riktig? Hvis ikke er det lov å endre mening!

 

Fordeler ved å gå i samme klasse:

 • Skolestarten blir enklere 
 • De har støtte i hverandre 
 • Trygt å ha hverandre 
 • Når alle andre svikter, stiller alltid tvillingen opp 
 • Kan hjelpe hverandre med lekser 
 • Positiv konkurranse kan få begge til å yte mer 
 • De er sterke sammen 
 • Noen tvillinger synes felles venner og felles opplevelse er en fordel 
 • En del forskning tyder på at tvillinger som går sammen de to første årene har lettere for å tilpasse seg skolen 
 • Husk at tvillingene også kan deles en del innen samme klasse. 

Ulemper ved å gå i samme klasse:

 • Lite rom for individualitet 
 • Mindre mulighet for den andre til å prøve ut andre sider av seg selv 
 • Eneggete tvillinger kan lett bli sett på som et par i stedet for enkeltindivider 
 • Klassekamerater og lærere ser ikke forskjell på dem slik at de stadig forveksles 
 • Tar med vante roller inn i klasserommet, slik som at den ene tar ansvar og er talsmann 
 • Blir møtt med forventninger og likhet 
 • Blir stadig sammenlignet 
 • Negativ konkurranse kan lett oppstå, særlig hvis de arbeider ulikt 
 • Forstyrrer hverandre og dermed også andre 
 • Kan bli negativ maktfaktor i klassen.

 Fordeler ved å gå i hver sin klasse:

 • Opplevelse av å ha noe eget, min klasse, min lærer, mine kamerater 
 • Får et pusterom fra den andre, kan føre til et bedre tvillingforhold 
 • Får egne historier å fortelle hjemme 
 • Blir lettere uavhengig når de har sin egen sosiale gruppe 
 • Slipper å bli sett på som et par 
 • Blir behandlet som et enkelt individ hele tiden 
 • Blir i liten grad møtt med forventninger om likhet 
 • Slipper sammenligninger fra seg selv og andre 
 • Slipper forvekslinger om hvem er hvem 
 • Slipper konkurranse med den andre i skolen 
 • Slipper å måtte sammenligne lekser 
 • Mulighet til å gå ut av de vante rollene, slipper "merkelapper" 
 • Får egne venner, i tillegg et nytt sett venner gratis gjennom den andre 
 • Lettere å velge aktiviteter og interesser på egne premisser 
 • I følge en australsk undersøkelse er det de med svært ulike skoleprestasjoner som tjener mest på dette.

 

Ulemper ved å gå i hver sin klasse:

 • Kan føle seg alene og utrygg i starten 
 • Kan bekymre seg mye for den andre 
 • Kan føle seg utenfor hvis alle de felles vennene går i den andre klassen 
 • Geografisk inndeling kan føre til at alle vennene er i den andre klassen 
 • Ulike undervisningsopplegg kan føles urettferdig
 • Ulike lærere av ulik kvalitet kan også føles urettferdig.

  

Lykke til med skolehverdagen!