Støttebrev ved permisjon

Far/partner har rett på permisjon for å bistå mor i forbindelse med fødselen. TFF tilbyr sine medlemmer et støttebrev for forlenget omsorgspermisjon.

Foto: stineringsvoldjensen

Omsorgspermisjonen er hjemlet i arbeidsmiljøloven. Den gis av arbeidsgiver, og må ikke forveksles med foreldrepermisjon gitt av NAV. Permisjonen er i utgangspunktet ulønnet, men mange får lønnet omsorgspermisjon. Ansatte i staten har rett til lønn i omsorgsperioden. Om foreldrene ikke bor sammen kan permisjonsretten utøves av andre. Permisjonslengden er 10 dager uavhengig av antall barn.

Antallet dager omsorgspermisjon er uavhengig av antall barn som blir født. Vi ser at de fleste flerlingfamilier har behov for at begge foreldre er hjemme lengst mulig etter fødsel. Vi mener at foreldre til flerlinger bør få èn omsorgspermisjon per barn, dvs 20 dager ved tvillinger og 30 dager ved trillinger. TFF tilbyr et støttebrev medlemmene kan gi arbeidsgiver for å søke om økt omsorgspermisjon.

Ta kontakt med oss via post@tvilling.no.